Znalecká činnosť

Znalecká činnosť definovaná zákonom číslo 382/2004 Z.z. - Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

  • Znalecká činnosť je špecializovaná odborná činnosť vykonávaná za podmienok ustanovených v tomto zákone znalcami pre zadávateľa. Úkonmi znaleckej činnosti sú najmä znalecký posudok a jeho doplnenie, odborné stanovisko alebo potvrdenie a odborné vyjadrenie a vysvetlenie.

  • Zadávateľ, ktorým je fyzická osoba alebo právnická osoba, je oprávnený pred zadaním úkonu znaleckej činnosti zistiť možnosti uskutočnenia úkonu znaleckej činnosti včas, ozrejmiť znalcovi obsah a rozsah znaleckého dokazovania, zistiť predpokladanú výšku znalečného a prerokovať uplatnenie nároku na preddavok.

  • Znalec spracúva osobné údaje zadávateľov a iných fyzických osôb v rozsahu nevyhnutnom na výkon činnosti podľa zákona v súlade s osobitným predpisom.