Služby

 • Znalecké posudky:

  • byty

  • nebytové priestory

  • rodinné domy

  • pozemky

  • priemyselné stavby

  • poľnohospodárske stavby

  • prevádzkové objekty

  • rekreačné stavby

  • hodnota nájmu nehnuteľností

  • rozostavané stavby

  • poškodené stavby

  • hodnota vecných bremien


 • Činnosť znalca sa zameriava na tvorbu a vyhotovenie znaleckých posudkov pre právnické a fyzické osoby pre účely:

  • zriadenia záložného práva (úver v banke alebo nebankovej spoločnosti)

  • určenia hodnoty nehnuteľnosti v poistnej zmluve

  • stanovenie hodnoty vecného bremena a výšky nájmu za pozemok

  • vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM)

  • vysporiadania podielového spoluvlastníctva

  • stanovenia výšky nájomného

  • riešenia súdnych sporov a mimosúdnych dohôd

  • konkurzov, exekúcií a dobrovoľných dražieb

  • dedičského konania

  • zápisu rozostavanej stavby do katastra nehnuteľností

  • prevodu nehnuteľností

  • zvyšovania základného imania, respektíve delenia spoločnosti

  • transformácie (akvizície, zlúčenia, splynutia právnických osôb)

  • nepeňažných vkladov do spoločnosti