Prehľad o dokladoch potrebných na vykonanie znaleckého posudku

Pozemky

 • list vlastníctva (zabezpečí znalec)

 • kópia katastrálnej mapy (zabezpečí znalec)

 • geometrický plán - ak boli vykonané zmeny, ktoré nie sú zakreslené na kópii katastrálnej mapy (ak nie je k dispozícii - zabezpečí znalec)

 • územný plán - územnoplánovacia informácia (zabezpečí znalec)

Byty

 • list vlastníctva (zabezpečí znalec)

 • kópia katastrálnej mapy (zabezpečí znalec)

 • kúpna zmluva - darovacia zmluva

 • doklad o veku nehnuteľnosti (ak nie je k dispozícii - zabezpečí znalec)

 • pôdorys bytu (ak nie je k dispozícii - zabezpečí znalec)

 • znalecké posudky vypracované k predchádzajúcim prevodom alebo prechodom vlastníctva

Rodinný dom, obytný dom, garáže, nebytové priestory

 • list vlastníctva (zabezpečí znalec)

 • kópia katastrálnej mapy (zabezpečí znalec)

 • nadobúdacie doklady

  • kúpna zmluva

  • stavebné povolenie

  • kolaudačné rozhodnutie

 • doklady k stavbám z ktorých je zrejmý vek jednotlivých stavieb

  • stavebné povolenie

  • kolaudačné rozhodnutie

  • užívacie povolenie

 • projektovú dokumentáciu stavieb, alebo zamerania skutkového stavu

 • pri rozostavaných stavbách geometrický plán na zápis rozostavanej stavby do katastra overený príslušným katastrálnym úradom (ak nie je k dispozícii - zabezpečí znalec)

 • geometrický plán - ak boli vykonané zmeny, ktoré nie sú zakreslené na kópii katastrálnej mapy (ak nie je k dispozícii - zabezpečí znalec)

 • znalecké posudky vypracované k predchádzajúcim prevodom alebo prechodom vlastníctva

Prevádzkové a podnikateľské objekty

 • list vlastníctva (zabezpečí znalec)

 • kópia katastrálnej mapy (zabezpečí znalec)

 • nadobúdacie doklady

  • kúpna zmluva

  • stavebné povolenie

  • kolaudačné rozhodnutie

 • doklady k stavbám z ktorých je zrejmý vek jednotlivých stavieb

  • stavebné povolenia

  • kolaudačné rozhodnutia

  • užívacie povolenia

 • projektovú dokumentáciu stavieb, alebo zamerania skutkového stavu

 • pri rozostavaných stavbách geometrický plán na zápis rozostavanej stavby do katastra overený príslušným katastrálnym úradom (ak nie je k dispozícii - zabezpečí znalec)

 • geometrický plán - ak boli vykonané zmeny, ktoré nie sú zakreslené na kópii katastrálnej mapy (ak nie je k dispozícii - zabezpečí znalec)

 • nájomné zmluvy potrebné pre výpočet výnosovej hodnoty - pri prevádzkových objektoch sa počíta výnos nehnuteľnosti, zo zákona

 • znalecké posudky vypracované k predchádzajúcim prevodom alebo prechodom vlastníctva